Vnitřní oznamovací systém zřízeného podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“)

Steel Center Europe, s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2, IČO 26777576 (dále jen „SCE“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů informuje o způsobu a základních principech při podání oznámení dle tohoto zákona.

Oznamovatel:

Oznamovatelem se rozumí zaměstnanec společnosti SCE nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro SCE práci nebo jinou obdobnou činnost.

SCE vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Obsah oznámení:

1.Informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u SCE, kde oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, a které

  1. a) má znaky trestného činu,
  2. b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
  3. c) porušuje tento zákon, nebo
  4. d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1 písm. d) bod 1-14 zákona.

 

  1. Identifikaci oznamovatele, zejména pak údaje o jménu, příjmení, datu narození a kontaktních údajích oznamovatele nebo jiných údajích, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

 

Způsob podání oznámení:

Oznámení o možné protiprávním jednání lze v rámci vnitřního oznamovacího systému u SCE podat v souladu s požadavky zákona.

  1. písemně v elektronické podobě prostřednictvím formuláře,
  2. písemně v elektronické podobě na e-mailové adrese whistleblowing@steelcentereurope.com
  3. písemně v listinné podobě jako listovní zásilka na adresu: Steel Center Europe, s.r.o., Pražská 1669, 396 01 Humpolec s označením: k rukám příslušné osoby dle zákona (osoby uvedené níže),
  4. ústně – telefonicky na číslech uvedených u příslušných osob, a to v pracovních dnech Po – Pá v rozmezí 8:00 – 15:30.
  5. osobně po dohodě s příslušnou osobou (pověřená osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

 

Oznámení lze podat i Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ nebo zvolit kontakty: e-mail: oznamovatel@msp.justice.cz; tel.: 221 997 840.

 

Postup při přijímání a vyřizování oznámení se řídí zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Příslušnými osobami u společnosti Steel Center Europe, s.r.o. jsou:

Tomáš Bartoň, Pražská 1669, 396 01 Humpolec, tel.: +420 725 777 367, e-mail: whistleblowing@steelcentereurope.com